Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „DZIKIE BOBRY” w Sławsku rozpoczęło swoją działalność 25 maja 2011 r. po uzyskaniu wpisu do KRS – 0000386637.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest :

  1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, środowiska społecznego.
  2. Pomoc rodzinom zagrożonych patologią społeczną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

  1. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, kolonii, półkolonii oraz innych działań dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
  2. Szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzez zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
  3. Organizowanie wsparcia dla osób w trudnej sytuacji.
  4. Promowanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych , ekologicznych, turystycznych po okolicy.
  5. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
  6. Wprowadzenie w życie i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.
  7. Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu włączenie się środowiska lojalnego w proces integracji.
  8. Organizowanie różnorodnych imprez integracyjnych.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny