Regulamin organizacyjny Przedszkola

§ 1

Niepubliczne przedszkole „Kraina Radości” w Sławsku jest ustaloną nazwą przedszkola zwanego dalej Niepublicznym  Przedszkolem.

Miejsce prowadzenia Niepublicznego Przedszkola: Budynek OSP Sławsk, Sławsk 51, 62- 586 Rzgów

Tel: 609-456-183 

Niepubliczne przedszkole działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole:

Stowarzyszenie „DZIKIE BOBRY”, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 62-586 Rzgów

§ 2.

Niepubliczne Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

Cele i zadania Niepublicznego Przedszkola oraz sposoby ich realizacji

Przygotowanie dziecka do roli ucznia przez:

 • dbałość o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci we wszystkich sferach rozwojowych: rozwój mowy, rozwój emocjonalny, rozwój intelektualny, rozwój ruchowy (motoryka duża i mała), rozwój poznawczy– na miarę osobistych możliwości każdego dziecka,
 • dostarczanie wielozmysłowych bodźców rozwojowych, np. : literatura dziecięca, odpowiednie pomoce edukacyjne, dopasowanie metody pracy z dzieckiem, nakierowane na samodzielne dochodzenie do wiedzy, wykorzystanie potencjału edukacyjnego, znajdującego się w otaczającym środowisku lokalnym, przyrodniczym i społecznym,
 • przygotowanie dzieci do nauki pisania, czytania i matematyki w zakresie określonym przez wybrany program edukacji przedszkolnej.

Rozwijanie samodzielności, kreatywności dzieci i umiejętności współpracy w grupie poprzez:

 • stwarzanie odpowiedniej atmosfery w grupie – opartej na zaufaniu, wsparciu dzieci  w działaniu i rozumieniu ich indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • określanie i przestrzeganie zasad wspólnej zabawy, szanowanie zdania innych, docenianie działań podejmowanych samodzielnie przez dzieci, szanowanie ich wytworów plastycznych, muzycznych i innych,
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających współpracy i współdziałaniu w grupie, unikanie niepotrzebnej rywalizacji,
 • stwarzanie odpowiednich warunków i inspirowanie do podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności twórczych (malarstwo, teatr, muzyka).

Współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i środowiskiem lokalnym poprzez:

 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci, organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami, dni otwartych, pokazowych zajęć, okazjonalnych spotkań całej społeczności przedszkolnej,
 • włączanie rodziców i opiekunów w codzienne działania Niepublicznego Przedszkola (dyżury asystenckie, działania wolontariacie, pomoc przy organizowaniu wycieczek, innych wyjazdów, uroczystości przedszkolnych),
 • nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami pomocowymi działającymi na terenie, na którym funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole przedsiębiorstwami, w celu aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw,
 • promowanie Niepublicznego Przedszkola w środowisku lokalnym, aktywny udział społeczności przedszkolnej w uroczystościach odbywających się na danym terenie.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:

 • stwarzanie odpowiednich warunków do aktywnego uczestniczenia dzieci w zabawach, grach i zajęciach ruchowych, sportowej rywalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu na świeżym powietrzu w różnych porach roku,
 • uświadomienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka,
 • świadome regulowanie zmęczenia odpoczynkiem,
 • przekazanie dzieciom podstawowych zasad dbałości o zdrowie, zasad dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie ich,
 • wdrażanie dzieci do umiejętnego określania własnego samopoczucia, rozumienia problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
 • rozpoznanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dzieci,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pracę z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • organizowanie w razie potrzeby różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  (ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności).

§ 3.

Dzienny wymiar godzin pracy Niepublicznego Przedszkola od poniedziałku do piątku wynosi 10 godzin (t.j. od 7.00 do 17.00).

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w Niepublicznym Przedszkolu, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wynosi 5 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi 12 godzin.

§ 4.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola jest Karta zgłoszenia dziecka.
 2. Niepubliczne Przedszkole przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 3. Nabór do Niepublicznego Przedszkola odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacyjnego.
 4. Liczba miejsc w Niepublicznym Przedszkolu ustalona jest zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu i wynosi max 25 osób w jednej grupie przedszkolnej.
 5. Niepubliczne Przedszkole zapewnia najmłodszym wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania.
 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Niepublicznego Przedszkola jest mniejsza niż liczba miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej dostępności.
 7. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok , którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.

§ 5.

Prawa i obowiązki wychowanków Niepublicznego Przedszkola

Wychowankowie Niepublicznego Przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.

 1. Wychowankowie maja prawo do:
 • szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,
 • nietykalności cielesnej, poczucia bezpieczeństwa i wyrażania własnego zdania,
 • bezpiecznych warunków pobytu w Niepublicznym Przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
 • zabawy i nauki, na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia,
 • wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 1. Wychowankowie mają obowiązek:
 • przestrzegania praw innych osób,
 • do szacunku i nietykalności zarówno kolegów i koleżanek jak i dorosłych,
 • szanowania własności innych osób i wspólnego mienia Niepublicznego Przedszkola
 • aktywnego udziału w zajęciach,
 • starania się w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,
 • przestrzegania czystości,
 • zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.
 1. W Niepublicznym Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
 2. Przypadki, w których organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole może skreślić dziecko z listy wychowanków:
 • na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bez podania przyczyny,
 • na pisemny wniosek nauczyciela w przypadku, kiedy dalszy pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie inne możliwości oddziaływań wychowawczych (w tym możliwość współpracy z rodzicami/ opiekunami dziecka),
 • rodzice systematycznie zalegają z opłatami za Niepubliczne Przedszkole,
 • dziecko nie uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola dłużej niż miesiąc i brak jest informacji od rodziców/opiekunów prawnych co się z nim dzieje.

Rodzic może odwołać się od decyzji dyrektora w terminie 5 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Niepublicznego Przedszkola.

 1. Opłaty za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu
 • opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu jest opłatą stałą comiesięczną, określoną jako wkład własny rodziców
 • opłaty za Niepubliczne Przedszkole rodzice dokonują bezpośrednio w siedzibie Niepublicznego Przedszkola lub na konto do 10 dnia każdego miesiąca.
 • nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej,

 

§ 6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

 • dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
 • dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Niepublicznym Przedszkolu są pod opieką nauczycielki odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
 • nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 • każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce oraz inne narzędzia,
 • nauczycielka opuszcza dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
 • nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
 • obowiązkiem nauczycielki jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura,
 • w przypadku choroby dziecka nauczycielki nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Niepublicznym Przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
 • w Niepublicznym Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,
 • wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • obowiązkiem nauczycielek jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż. , przepisów ruchu drogowego,
 • wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

§ 7.

Warunki przyprowadzania dzieci do Niepublicznego Przedszkola i odbierania z niego:

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Niepublicznego Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w karcie zgłoszeniowej dziecka.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Niepublicznego Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 8.

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 1. Na terenie Niepublicznego Przedszkola są prowadzone dodatkowe zajęcia: zajęcia gimnastyczno – korekcyjne, zajęcia z rytmiki, zajęcia plastyczne, nauka języka angielskiego, religia. Odbywają się one poza czasem przeznaczonym na realizację zajęć dydaktycznych, cyklicznie. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie dzieci. Zajęcia te finansowane są w całości przez organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole i są włączone w tygodniowy plan pracy Niepublicznego Przedszkola.
 2. Na życzenie rodziców mogą być prowadzone inne zajęcia dodatkowe.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) dla dzieci 2,5 – 4 letnich od 10 do 15 minut,

b) dla dzieci 5 i 6 letnich od 20 do 30 minut.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora Niepublicznego Przedszkola.

§ 9.

Okres pracy Niepublicznego Przedszkola i terminarz przerw

 1. Niepubliczne Przedszkole jest otwarte przez cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przerwy w pracy Niepublicznego Przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

§ 10.

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu

1) Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu związanych ze współdziałaniem z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

a) Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

b) Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Niepublicznym Przedszkolu.

c) Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.

d) Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

e) Korzystanie z pomocy rodziców / prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

f) Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi.

g) Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

2) Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu związanych z zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej.

a) Profesjonalne przygotowywanie się do zajęć.

b) Wykorzystywanie różnych metod pracy z dziećmi.

c) Indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

d) Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią.

e) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Niepublicznym Przedszkolu i poza budynkiem przedszkola.

f) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego.

g) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

h) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

i) Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego lub samodzielne napisanie własnego.

j) Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

k) Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej.

l) Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

m) Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z rodzicami dzieci i innymi podmiotami, z którymi Niepubliczne Przedszkole może współpracować.

n) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Niepublicznego Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności.

3) Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

a) Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci przez cały czas ich pobytu w przedszkolu. Wyniki obserwacji zapisuje dwa razy w roku szkolnym (obserwacja wstępna, dokonywana w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu i obserwacja końcowa, dokonywana w ostatnim miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu, przed wakacjami).

b) Nauczyciel na podstawie wyników z prowadzonych obserwacji:

 • opracowuje indywidualne wymagania wychowawczo – edukacyjne w stosunku do każdego dziecka,
 • prowadzi rozmowy z rodzicami o postępach dziecka,
 • sugeruje rodzicom przebadanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli istnieje taka potrzeba.

4) Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

a) Nauczyciel jest zobowiązany do współdziałania z instytucjami i specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy przez organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole.

b) Nauczyciel jest zobowiązany do przekazywania informacji o dzieciach, informowania rodziców i opiekunów dzieci o możliwościach korzystania z porady i pomocy przez instytucje i specjalistów świadczących dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

5) W Niepublicznym Przedszkolu mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

6) W Niepublicznym Przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, osoby do pomocy nauczyciela.

7) Niepublicznym Przedszkolem zarządza dyrektor. W przypadku jego nieobecności zastępuje go wyznaczony nauczyciel Niepublicznego Przedszkola.

§ 11.

Nauczyciele mają prawo do:

 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
 2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
 3. współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,
 4. swobody wyboru metod realizacji programu,
 5. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 6. stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 7. wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§ 12.

Prawa i obowiązki rodziców

2) Rodzice mają prawo do:

a) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,

rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka,

b) wsparcia ze strony nauczycieli Niepublicznego Przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych,

c) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Niepublicznego Przedszkola.

2) Rodzice mają obowiązek:

a) przestrzegania niniejszego projektu,

b) poszanowania godności dziecka,

c) wzmacniania wysiłków Niepublicznego Przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,

d) informowania w przypadku nieobecności dziecka w Niepublicznym Przedszkolu,

e) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

f) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Niepublicznego Przedszkola,

g) angażowania się jako partner w działania Niepublicznego Przedszkola,

h) informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

i) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu,

j) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami, oraz spotkaniach indywidualnych zgodnie z Harmonogramem ustalonym przez społeczność Niepublicznego Przedszkola.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1) Niepubliczne Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole:

Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY

ul. Henryka Sienkiewicza 2

62-586 Rzgów

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny